Lotto to najpopularniejsza, ogólnopolska loteria istniej?ca od 1957 roku. Jej organizatorem jest Totalizator Sportowy. Nazwa Lotto okre?la równie? najstarsz? i najpopularniejsz? gr? liczbow? wspomnianej loterii, która do 2009 roku nosi?a nazw? ?Du?y Lotek”.

Lotto – historia

25 stycznia 1956 roku swoj? dzia?alno?? zainaugurowa? Totalizator Sportowy, który jest organizatorem gier Lotto. Niemal dok?adnie rok pó?niej, 27 stycznia 1957 roku, przeprowadzono pierwsze losowanie. Zak?ady, podobnie jak teraz, zawiera? mo?na by?o na terenie ca?ego kraju. Pierwsz? i jedyn? wówczas loteri? by? ?Toto-Lotek”, który w 1975 roku zmieni? nazw? na ?Du?y Lotek”, natomiast od 2009 roku funkcjonuje jako ?Lotto”. Wylosowano wówczas liczby: 8, 12, 31, 39, 43 i 45.

Od 11 marca 1973 do 16 marca 1996 roku transmisj? z losowań przeprowadzane by?y przez TVP1 oraz TVP2, natomiast w okresie od 18 marca 1996 do 31 grudnia 2009 roku losowania by?y transmitowane przez telewizj? Polsat. Po niespe?na 14 latach transmisje z losowań powróci?y do Telewizji Polskiej i od 1 stycznia 2010 prezentowane by?y w TVP Info. Pocz?tkowo trzy razy w tygodniu (w dni losowania Lotto/Lotto Plus i Mini Lotto - wtorki, czwartki i soboty o 22:15), a nast?pnie od 1 maja 2013 roku codziennie o sta?ej porze (godz. 21:40).

Lotto – oferta

Obecnie Totalizator Sportowy oferuje graczom nast?puj?ce gry liczbowe: Multi Multi (codziennie, godz. 14:00 i 21:40), Mini Lotto (codziennie, 21:40), Lotto i Lotto Plus (wtorek, czwartek, sobota, 21:40), Kaskada (codziennie, 14:00 oraz 21:40), Ekstra Pensja (codziennie, 21:40), Keno (codziennie, co 4 minuty; od 6:30 do 23:54), Super Szansa (codziennie, 14:00, 21:40) oraz Eurojackpot (pi?tek, 21:00).

Lotto – rekordy

Najwi?ksz? w historii kumulacj? w Lotto zanotowano 7 maja 2016 roku, kiedy to pula na wygrane pierwszego stopnia przekroczy?a 57 milionów z?otych. Wówczas trzech szcz??liwców skre?li?o lub wylosowa?o metod? ?chybi?/trafi?”, odpowiednie liczby, które pozwoli?y im wygra? po 19 268 238,40 z?. Najwi?ksza indywidualna wygrana pad?a natomiast 16 marca 2017 roku. Wówczas mieszkaniec miejscowo?ci Skrzyszów w Ma?opolsce wygra? dok?adnie 36 726 210,20 z? przy pomocy metody ?chybi?/trafi?”.

Poka? pe?ny opis